Условия за търговия

                                    1. ПРЕДМЕТ

1Настоящият документ съдържа общите условия или условията на ползване на  race-shop.bg  които уреждат правилата за използването на Сайта, включително сключването на договори за покупко-продажба с този.

                                 

                                    2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Продавач: RACES, s.r.o., Povrazova 15, 040 16 Кошице, IČO 45 669 465

ДДС ном: SK2023088056

Банкова сметка: IBAN: SK 0575 0000 0000 4011 8575 85     BIC: CEKOSKBX

Контакти :

tel:   +359 89 660 7645
mail:
info@race-shop.bg

Адрес за  предложения и рекламации:

RACES, s.r.o., Južná trieda 66, 040 16 Кошице, IČO 45 669 465                                          

                                    3. ДЕФИНИЦИИ

3.1.    Продавач race-shop.bg  или всеки партньор на  race-shop.bg

3.2.    Marketplace – платформата на електронния магазин, предоставяна за извършване на покупко-продажби  при определени условия.

3.3.    Сайт – домейна race-shop.bg  и неговите поддомейни

3.4.    Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва услугите, предоставяни на сайта на race-shop.bg   по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

3.5.    Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента след регистрация да направи Поръчка на продукти и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)
3.6.    Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача през Сайта, чрез който Купувачът заявява на Продавача намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.7.    Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба на продукти, предлагани от Сайта.
3.8.    Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.9.    Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
3.10.   Съдържание
•    цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
•    съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
•    всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
•    информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
•    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
•    данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
3.11.    Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
3.13.    Транзакция – действието от страна на race-shop.bg за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, извършвано единствено по банков път.
3.14.    Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.15.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.20.  Рейтинг – метод за оценяване на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.

3.21.   Коментар – оценка или критична забележка накрая на едно Ревю или на друг коментар.

                 

                                     4. ОБЩИ УСЛОВИЯ

4.1.    Общите условия на race-shop.bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.
4.2.    Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3.    Общите условия могат да бъдат променени едностранно от  race-shop.bg  по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
4.4.    race-shop.bg  има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
4.5.    Във всеки един случай на промяна на общите условия race-shop.bg  ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
4.6.    Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
4.7.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни от  race-shop.bg  по всяко време .

4.10.    Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. race-shop.bg  не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.11. Изложеният материал в сайта на race-shop.bg  не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварителното разрешение на  race-shop.bg  Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели.  race-shop.bg  забранява публикуване на копие на сайта или на части от него.

                                    5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.    Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.2.    Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3.    В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4.    Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
5.5.    Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените стоки.

                                    6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 6.1.    Достъпът до сайта  race-shop.bg  с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки kлиент.
6.2.    race-shop.bg  си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на race-shop.bg  по какъвто и да е начин.

6.3.    Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с  race-shop.bg  на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

6.5.    В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
6.6.    Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.

              

                                    7. ПОРЪЧКА

7.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
7.2.    Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

7.3.  Продавачът поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
7.4.    Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
7.5.    С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
7.6.    Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
•  осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания
•  предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
7.7.    В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
•    Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
•    Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;
•    Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
7.8.    Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

7.9. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките.

 7.10 Право на потребителите по ЗЗП за отказ от договора. Условия за упражняване:

 

А) Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя - чрез нарочно писмено изявление на  race-shop.bg

Б) Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

За да упражни правото си на отказ, потребителят попълва и изпраща по електронен път, чрез интернет страницата ни, стандартния формуляр за отказ, или друго недвусмислено изявление, което може да изпрати на  race-shop.bg

Счита се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако ни е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения по – горе срок.

В случай че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, така че да не се намалява стойността й. Изпробването й трябва да не е различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто й функциониране.

При неизпълнение на тези условия,  race-shop.bg  запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя. 

                                      8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 8.1.    Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани и без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
8.2.    Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
8.4.    С предоставянето на свои данни на Продавача (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват  race-shop.bg или трети лица, които са партньори на race-shop.bg  и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които race-shop.bg  може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

8.5. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола.  race-shop.bg  им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

                                       9. РЕКЛАМА

9.1.    Бюлетините на  race-shop.bg , съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от race-shop.bg и  партньори на race-shop.bg
9.2.    В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с race-shop.bg 9.3.    Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер .............
9.4.    Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

                                      10. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

 10.1.    Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта  race-shop.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
10.2.    Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.
10.3.    Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
10.4.    Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки/предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
10.5.   race-shop.bg издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта. Клиентът е съгласен да получава фактурата физически заедно със Стоката, както и по електронен път на имейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса:  info@race-shop.bg .
10.6.    С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.
10.7.    Клиентът ще разполага със запис на издадените му от race-shop.bg фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

 

                                      11. ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

11.1.    Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
11.2.    Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
11.3.    Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

11.4.     Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

                                 

                                      12ГАРАНЦИИ

  12.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката.

                                      13. ОТГОВОРНОСТ

 

 13.1    Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
 13.2.   Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

                                      14. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1.  В базата данни на race-shop.bg Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

  Личните данни, получени от  race-shop.bg в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

  Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на race-shop.bg

   

  race-shop.bg събира следната информация за потребителите:

   

  Лична информация за потребителите:

   

      Име

      Точен адрес за доставка

      Телефон за контакт

      Електронна поща

   

  Информация за търговците и юридическите лица - нетърговци:

   

      Фирма

      Данни за търговците и юридическите лица - нетърговци – седалище, ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС,

      Точен адрес за доставка

      Телефон за контакт

      Електронна поща

   

  Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни................. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/ или услугите, предлагани от race-shop.bg

  Сигурност на личните данни

   

  Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми race-shop.bg незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

  race-shop.bg осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта, чрез криптиране.

  Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. е носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

                                      15. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

          Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни и/или допълвани във всеки един момент без предизвестие. race-shop.bg няма задължение да уведомява                        потребителите поименно, а всеки един носи отговорността периодично да се осведомява за евентуални промени и/или допълнения.

          Всички промени и/или допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта като всяко следващо посещение/използване/достъпване, на която и                да е от страниците на race-shop.bg, Ви обвързва с тях.


Категории Производители

Loading...